صدور المثنی کارت شناسایی ملی:

دریافت کنندگان کارت مجدد ملی مکلفند در صورت پیدا شدن کارت شناسایی قبلی ظرف 10 روز نسبت به تحویل کارت پیدا شده به بخش کنسولی سفارت، اقدام نمایند.

:مدارک مورد نیاز

 
اصل شناسنامه و 2 سری تصوير رنگی کليه صفحات شناسنامه
 
دو قطعه عکس جديد متقاضی(کمتر از 6 ماه) با زمینه روشن، غیر فوری، پشت نویسی شده، بدون عینک و کلاه (عکس خانمها با پوشش اسلامی)
 
 
 
دو عدد پاکت پست سفارشی (مطابق نمونه) جهت عودت مدارک
 

 

 

 

 
Home | Consular | Political | Economic | Cultural | Contact us

Copyright © 2004 The Embassy of The I.R.Iran, Wellington-New Zealand.
All rights reserved.