:تغییر نام خانوادگی

:نکات مهم

متقاضیان تغییر نام خانوادگی به استناد مواد 40 تا 42 قانون ثبت احوال و در صورت احراز شرایط مندرج در ذیل و پس از موافقت مراجع ذیصلاح ثبت احوال، میتوانند نام خانوادگی خود را تغییر دهند

الف - کلیات:

   

دارنده حق تقدم نام خانوادگی کسی است که برای اولین بار در قلمرو هر اداره ثبت احوال مستقل نام خانوادگی خاص به نام او ثبت شده باشد

  -1

حق تقدم نام خانوادگی پس از فوت دارندگان آن به وراث قانونی آنها که دارای همان نام خانوادگی هستند منتقل میشود

  -2

هر کس میتواند پس از رسیدن به سن قانونی (18 سال) با رعایت موارد ذکر شده در این بخش، نام خانوادگی خود را از طریق انتخاب واژه بلامعارض یا با اجازه دارنده حق تقدم برای یکبار تغییر دهد

  -3

تغییر نام خانوادگی و ایجاد حق نسبت به آن از تاریخ اجرای آن در سند سجلی محقق میشود

  -3-1

چنانچه متقاضی یا وراث قانونی او ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب نام خانوادگی پیشنهادی، درخواست اجرا به اداره ثبت احوال تسلیم ننمایند واژه تصویب شده بلامعارض تلقی میگردد

  -3-2

برگشت به نام خانوادگی قبلی تا وقتی ممکن است که شناسنامه با واژه تصویبی صادر و تحویل متقاضی نشده باشد

  -3-3

 افرادی که قبل از سن 18 سالگی نام خانوادگی آنان تغییر یافته است، میتوانند پس از رسیدن به سن مزبور به نام خانوادگی قبلی خود برگردند

  -3-4

در صورتیکه نام خانوادگی پدر تغییر یابد، تغییر نام خانوادگی فرزندان کمتر از 18 سال با درخواست کتبی پدر امکانپذیر خواهد بود. فرزندان کبیر میتوانند با اخذ اجازه نامه از پدر، از نام خانوادگی جدید وی استفاده کنند

  -4

قیم یا وصی میتواند برای تغییر نام خانوادگی اطفال تحت سرپرستی خود تغییر نام خانوادگی آنان را درخواست نماید

  -5

استفاده از نام خانوادگی زوج برای زوجه در زمان زوجیت با ارائه اجازه نامه از زوج بدون رعایت حق تقدم بلامانع است. در صورت انصراف زوجه و درخواست وی، نام خانوادگی قبلی برگشت داده میشود

  -6

پس از وقوع طلاق یا فسخ نکاح، در صورت درخواست یکی از زوجین، نام خانوادگی زوجه به نام خانوادگی قبلی برگشت داده میشود

  -6-1

پس از فوت زوج، چنانچه زوجه از نام خانوادگی همسر استفاده میکرده است، میتواند کماکان از نام خانوادگی همسر متوفایش استفاده نماید یا به نام خانوادگی خود برگردد

  -6-2

انتخاب واژه هائی که در محل صدور سند متقاضی دارای معارض باشد، برای نام خانوادگی ممنوع است

  -7

مشمولین بندهای 4 الی 7 ماده 976 قانون مدنی میتوانند نام خانوادگی قبلی خود را حفظ نمایند.

  -8

ب - موارد تغییر نام خانوادگی:

اشخاص واجد شرایط میتوانند در موارد زیر تغییر نام خانوادگی خود را درخواست نمایند:

   

 نام خانوادگی از واژه های نا مناسب باشد، مانند: پالانی، بیچاره، گدا و امثال آن

  -1

نام خانوادگی بیش از دو کلمه باشد، مانند: خنجری برار عزیزی، فلاح ناگزیر لنگرودی، قره خانی علی آباد، امیری پورمقدم و نظایر آن

 

2-

تبصره: کلماتی که به "یاء نسبت" بصورت مفرد یا جمع ختم میشوند یک کلمه محسوب میگردند: مانند حسینی، حسینیان و غیره

   

نام خانوادگی از واژه های خارجی بوده یا با آن ترکیب شده باشد. مانند: علی اف، چارلتون، جانسون و غیره

 

-3

نام خانوادگی از کلمات مذموم و یا مغایر با ارزشهای فرهنگ اسلامی باشد. مانند: بی دین، شیطان پرست، شاه دوست و نظایر آن

  -4

نام خانوادگی از واژه های منسوب به مناصب یا القاب و عناوین باشد. مانند: سرهنگ، خان، مهندس و نظایر آن

  -5

نام خانوادگی از اسامی محل یا منسوب به محل و نامناسب باشد

  -6

هر گاه محکومیت جزائی برای یکی از افراد خانواده پیش بیاید و داشتن آن نام خانوادگی موجب ننگ و سرافکندگی باشد. در این مورد ارائه رونوشت مصدق دادنامه قطعی الزامی است

  -7

محکومیت موثر کیفری عبارت است از محکومیت به حد، محکومیت به قطع عضو یا نقص عضو، محکومیت به مجازات حبس از یکسال به بالا در جرائم عمدی، محکومیت به جزای نقدی به مبلغ 2 میلیون ریال و بالاتر، سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر بعلت جرمهای عمدی مشابه با هر میزان مجازات (جرمهای عمدی مشابه نظیر سرقت، کلاه برداری، اختلاس، ارتشاء و خیانت در امانت)

  -7-1

هر گاه تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی پدر، جد پدری، فرزند، برادر، خواهر و عمو باشد

  -8

تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی مردی که مادر پس از فوت پدر طفل با وی مزاوجت مینماید با رعایت سایر مقررات مربوطه بلا اشکال است

  -8-1

:مدارک مورد نیاز

تكميل پرسشنامه مشخصات فردي توسط متقاضي
 

تصویر کلیه صفحات شناسنامه

 

تکمیل دقیق و کامل  فرم درخواست تغییر نام خانوادگی

 

اصل گذرنامه معتبر و تصویر صفحات 1 الی 8 و صفحه آخرین خروج از کشور

 

:سایر مدارک حسب موارد مختلف
مدارک اضافی برای افرادی که از طریق وحدت اقدام مینمایند، شامل: اجازه نامه کتبی و رسمی دارنده نام خانوادگی و نیز تصویر شناسنامه وی - برای موارد ردیف 8 بند ب
اجازه نامه کتبی و رسمی از دارنده حق تقدم یا پدر یا جد پدری برای موارد دریف 3 و 4 بند الف
مدارک اضافی برای بانوانی که مایلند از نام خانوادگی همسر استفاده نمایند. شامل: اجازه نامه رسمی شوهد، تصویر برابر با اصل صفحات شناسنامه شوهر و تصویر برابر با اصل عقدنامه - برای موارد دریف 6 بند الف
تصویر برابر با اصل حکم قطعی دادگاه برای موارد دریف 7 بند ب

 
توجه: در صورت عدم موافقت هیات حل اختلاف با درخواست تغییر نام، وجه قابل استرداد نخواهد بود
 
شش قطعه عکس جدید (کمتر از 6 ماه) غیر فوری-با زمینه روشن - بدون عینک و کلاه -خانمها با پوشش اسلامی
 

حکم دادگاه صالحه (در موارد خاص مذکور در بندهای یاد شده در فوق)

 
یک عدد پاکت پست سفارشی (مطابق نمونه) جهت عودت مدارک
 

یادآوری: پس از موافقت هیات حل اختلاف با درخواست تغییر مندرجات شناسنامه، متقاضی باید مدارک تعویض شناسنامه، شامل اصل شناسنامه، فرم تکمیل شده درخواست تعویض شناسنامه (در 2 نسخه)، 3 قطعه عکس جدید و پرداخت هزینه تعویض شناسنامه را جهت دریافت شناسنامه جدید، متعاقبا به سفارت ارسال نماید

   

 

 
Home | Consular | Political | Economic | Cultural | Contact us

Copyright © 2004 The Embassy of The I.R.Iran, Wellington-New Zealand.
All rights reserved.