تمدید گذرنامه:

بر اساس دستورالعمل صادره از مراجع ذیربط، از تاریخ 1387/4/1 گذرنامه های فعلی در صورت انقضاء اعتبار، قابل تمدید نبوده و متقاضی می بایست درخواست گذرنامه جدید نماید.

 

 
Home | Consular | Political | Economic | Cultural | Contact us

Copyright © 2004 The Embassy of The I.R.Iran, Wellington-New Zealand.
All rights reserved.