:وکالتنامه

.نمونه برخی از وکالتنامه ها جهت کمک به هموطنانی که آشنایی با تهیه متن وکالتنامه ندارند


:نکات مهم

.متن وکالتنامه میبایستی بدون قلم خوردگی باشد
 
تصدیق امضای وکالتنامه اموال غیر منقول 240$
 
تصدیق امضای وکالتنامه اموال منقول 50$
 
تصدیق امضای وکالتنامه برای دریافت مستمری و امور اداری 30$
 
کپی برابر با اصل کردن هر برگ که مهر و امضا دارد 15$
 
صفحه 8 گذرنامه متقاضي و در محل مربوطه، میبایستی توسط صاحب گذرنامه امضاء
.شده باشد
 

جهت تنظیم و تایید وکالتنامه های (فروش اموال غیر منقول، فروش خودرو، کلی و .کاری)متقاضی میبایستی شخصا در محل سفارت حضور بهم رساند

 


:مدارک مورد نیاز

 

اصل و تصویر کارت شناسائی ملی. در صورت نداشتن تکمیل درخواست صدور کارت شناسائی ملی

 
 اصل و تصویر صفحات 1 الی 9 گذرنامه متقاضی
(امضای وی باید در صفحه 8 گذرنامه درج شده باشد)
 
تکمیل برگه وکالتنامه
(امضای متقاضی باید با امضای درج شده در گذرنامه مطابقت کامل داشته باشد)
 
 
یک عدد پاکت پست سفارشی (مطابق نمونه) جهت عودت مدارک
 

 

 
Home | Consular | Political | Economic | Cultural | Contact us

Copyright © 2004 The Embassy of The I.R.Iran, Wellington-New Zealand.
All rights reserved.