:نمونه وکالتنامه

:نکته

به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر جهت آن دسته از هموطن گرامی که با تهیه متن وکالتنامه آشنایی ندارند، نمونه هایی از وکالتنامه های معمول که بیشتر مورد استفاده میباشد آورده شده است. در صورتیکه از متون آماده ذیل استفاده میفرمایید لطفا پس از چاپ آنها، مشخصات وکیل و موکل را به صورت کامل و دقیق تکمیل، و بعد از امضا و درج تاریخ، به همراه
.سایر مدارک مورد نیاز برای تایید وکالتنامه، به سفارت ارسال نمایید
 

:مدارک مورد نیاز

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نمونه عزل وکیل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Home | Consular | Political | Economic | Cultural | Contact us

Copyright © 2004 The Embassy of The I.R.Iran, Wellington-New Zealand.
All rights reserved.
   
</body></html>