:خرید خدمت وظیفه عمومی


:نکات مهم


بر اساس اعلام معاونت وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مشمولان ایرانی خارج از کشور (با شرایط ذیل میتوانند جهت خرید خدمت وظیفه عمومی در قبال پرداخت مبلغ پنجاه میلیون 50.000.000)
.ریال اقدام نمایند.
   
:شرایط عمومی
- کلیه مشمولان وظیفه عمومی مقیم خارج از کشور که تا پایان شهریور سال 1382 از کشور خارج و حداقل دو سال بعد از ورود به سن سیزده سالگی در خارج از کشور اقامت داشته باشند ،می توانند با پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال ،کارت معافیت از خدمت دریافت نمایند.
- مهلت مراجعه این افراد برای استفاده از این تسهیلات تا پایان سال 1390 می باشد.
:شرایط اختصاصی
سربازان فراری که در محاکم قضایی به جرم آنان رسیدگی شده و تبرئه و یا مجازات تعیین شده را تحمل
.کرده اند در شمول این مصوبه قرار میگیردند
مشمولانی که با سپردن تعهد به وزارتخانه ها و موسسات دولتی از کشور خارج شده اند، پس از
.هماهنگی و کسب موافقت وزارتخانه و یا موسسه دولتی مربوطه میتوانند اقدام نمایند
ایرانیان مقیم خارج از کشور که تمایل دارند فرزندان خود را قبل از سن مشمولیت وارد کشور کنند، چنانچه حداکثر 2 سال قبل از سن مشمولیت وارد ایران شده و اقامت کنند، به شرط دارا بودن سایر شرایط
 .میتوانند جهت دریافت معافیت اقدام نمایند
   

جدول هزینه صدورانواع معافیت  

:مدارک مورد نیاز

تکميل فرم مشخصات فردي


تکمیل دقیق و کامل برگه تایید اقامت مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور متقاضی خرید خدمت وظیفه عمومی


اصل گذرنامه وتصویر صفحات 1 الی 9 و صفحه آخرین مهر خروج از کشور(در صورتی که مشمول به عنوان همراه در گذرنامه به کشور تردد داشته است، ارسال تصویر برابر با اصل صفحات گذرنامه مذکور الزامی می باشد)


اصل و دو برگ تصویر کلیه صفحات شناسنامه متقاضی

 

آخرین مدرک تخصیلی تائید و ترجمه شده

 

اصل و تصویر کارت شناسائی ملی (در صورت نداشتن کارت، جهت دریافت کارت مذکور به قسمت صدور .(کارت شناسایی ملی مراجعه نمائید

 

شش قطعه عکس (2X3) جدید (کمتر از 6 ماه) غیر فوری-پشت نویسی شده - بدون عینک و کلاه

 

در صورتیکه موضوع از طریق وکیل پیگیری میشود، تنظیم وکالتنامه برای این منظور

 
 
یک عدد پاکت پست سفارشی (مطابق نمونه) جهت عودت مدارک
 

 

 
Home | Consular | Political | Economic | Cultural | Contact us

Copyright © 2004 The Embassy of The I.R.Iran, Wellington-New Zealand.
All rights reserved.