:گواهي عدم سوء پيشينه

:مدارک مورد نیاز

تکميل فرم مشخصات فردي

 

تقاضای کتبی متقاضی مبنی بر درخواست گواهی عدم سوء پیشینه

 

تکمیل سه برگ پرسشنامه درخواست برگ عدم سوء پیشینه

 

(دو برگ کارت آثار اندگشتان صادر شده توسط پلیس محل اقامت (هر دو برگ اصل باشد

 

اصل و تصویر صفحات 1 تا 9 گذرنامه متقاضی و صفحه آخرین مهر آخرین خروج از کشور

 

اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه جدید

 

اصل و تصویر کارت شناسائی ملی. در صورت نداشتن تکمیل درخواست صدور کارت شناسائی ملی

 

اصل و تصویر آخرین مدرک اقامت نیوزیلند

 

هشت قطعه عکس جدید (کمتر از 6 ماه)- یکسان-غیر فوری-پشت نویس شده-بدون عینک و (کلاه (خانمها با پوشش اسلامی

 
دو عدد پاکت پست سفارشی (مطابق نمونه) جهت عودت مدارک
 

 

 
Home | Consular | Political | Economic | Cultural | Contact us

Copyright © 2004 The Embassy of The I.R.Iran, Wellington-New Zealand.
All rights reserved.